Dr. Carol Dweck นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้ศึกษาวิจัยพบว่า คนเรามีความเชื่อเรื่องสติปัญญาและความสามารถของตนเองแตกต่างกัน  และกรอบความคิด หรือ Mindset นี้เป็นปัจจัยสำคัญด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อความสำเร็จ  แนวคิดนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายทั้งในวงการศึกษา วงการกีฬา และวงการธุรกิจ เพื่อใช้ในการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร

 

หลักสูตรนี้นำเสนอหลักคิดในการสร้างและบ่มเพาะกรอบคิดแบบพัฒนา (Growth Mindset) ซึ่งเป็นกรอบคิดที่จำเป็นต่อการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด  กรอบคิดแบบพัฒนาช่วยสร้างความรักการเรียนรู้และการยืนหยัดลุกขึ้นสู้เมื่อล้มเหลว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญต่อการประสบความสำเร็จ

 

ครูและผู้ปกครองเป็นบุคคลสำคัญในการสร้างกรอบคิดแบบพัฒนา (Growth Mindset) ให้กับเด็ก  โดยการสนับสนุนให้เด็กสนุกกับการเรียน-การแก้ปัญหา สร้างโอกาสในการเรียนที่หลากหลาย สอนให้เด็กรู้จักการตั้งเป้าหมายในการเรียนและพัฒนาทักษะต่างๆผ่านกระบวนการ Feedback  เพื่อให้ทุกคนได้สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจทฤษฎี Mindset, สามารถวิเคราะห์ Growth Mindset ของตนเอง และสามารถนำหลักการสร้าง Growth Mindset ไปใช้ในชีวิตประจำวันและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระดับบุคคลและระดับองค์กร

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารองค์กร ครูอาจารย์ทุกระดับ  พ่อแม่และผู้ปกครอง ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก และผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ : รุ่นละ 25 คน

ระยะเวลาในการจัดอบรม :  1 วัน