Schoolflix เป็นองค์กรทางการศึกษาไม่แสวงผลกำไรที่ส่งเสริม และ พัฒนาศักยภาพของมนุษย์อย่างไม่หยุดยั้ง โดยใช้หลักจิตวิทยาในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเอง  ด้วยการบ่มเพาะ  Good Mindsets หรือ ทัศนคติที่ดีงาม      ที่มีหลากหลายด้าน อาทิ ด้านความคิดแบบพัฒนา (Growth Mindset)   ความฉลาดทางศีลธรรม (Moral Mindset)  การคิดได้-คิดเป็น-คิดแยกแยะ (Thinking Mindset) และสุขภาพจิตที่ดี (Good Mental Health Mindset) เพื่อช่วยพัฒนาครู  นักเรียน  ผู้บริหาร  โรงเรียน  บริษัท  องค์กรและสถาบันครอบครัว ผ่านช่องทางการเรียนรู้แบบ Digital เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

ความคิดเรื่อง Mindset หรือ “กรอบความคิด” ถูกพูดถึงมานานและแพร่หลายอย่างรวดเร็วไปในทุกวงการทั่วโลกเริ่มต้นจากวงการศึกษา ธุรกิจและการกีฬา  สำหรับประเทศไทยแล้ว กรอบความคิด หรือ Mindset ถูกนำมาอบรมครั้งแรกในวงการจิตวิทยาการศึกษา โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เมื่อ 5 ปีที่แล้วและได้สานต่อใน Schollflix เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับทุกคน โดยเฉพาะ ผู้ปกครองและคนที่อยู่ในแวดวงทางการศึกษา   

GMS VDO