"ครูดี  ศิษย์ดี  ประเทศเจริญ" 

โรงเรียนเปรียบเสมือน "บ้านหลังที่สอง" 

โดยที่เด็ก ๆ จะใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนยาวนานถึง 12 ปี 

นี่คือวัยที่เด็กมีการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้าน

ทั้งร่างกาย สติปัญญา อุปนิสัย และ ทัศนคติ ส่งผลต่อช่วงต่อๆไปของชีวิต    

ครูและโรงเรียน

จึงมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ

 
 

 
 

        เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานและภูมิหลังแตกต่างกัน (เด็กแต่ละคนมีต้นทุนมาไม่เท่ากัน) ครูจะทำอย่างไรที่ช่วยพัฒนาให้ลูกศิษย์มีทัศนคติที่ดีงาม (Good Mindsets)  รักการเรียนรู้ สนุกกับการแก้ปัญหาที่ท้าทาย ไม่ย่อท้อเมื่อล้มเหลว  คิดเป็นถามเป็น คิดแยกแยะ/ต่อยอดได้  มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง และ เติบโตเป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคม   

 
 

Schoolflix นำเสนอเทคนิคและแนวทางที่จะช่วยคุณครูและโรงเรียน บ่มเพาะทัศนคติที่ดีงามด้านต่างๆ ที่จะเป็นเครื่องมือ เป็นอาวุธ และ เป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กเติบโตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า โดยผ่านทางคลิปวีดิโอและสื่อต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย