"ครูดี+เด็กดี = ประเทศเจริญ"
  • 27 June 2019 at 11:43
  • 734
  • 0

 

 

ครูสอน "เด็กด้วยรัก"
บ่มเพาะ "ทัศนคติที่ดี"


หน้าที่ของครูสร้างเด็ก ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
เพราะครูไม่เพียงแต่สอนวิชาการเท่านั้น ครูยังต้องเข้าใจ เพื่อเข้าถึงในตัวเด็ก และยังต้องบ่มเพาะ (อบรม) ให้เด็กเป็นคนดี

ตามที่พระราชกระแส ฯ ในหลวง ร.9 ในการช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง 


การบ่มเพาะให้ได้เด็กดีนั้น เริ่มจากการเพาะเมล็ดพันธุ์ "ทัศนคติที่ดี" ให้เกิดในตัวเด็ก ซึ่งทัศนคติที่ดี หรือ Good Mindsets นั่นมีหลายอย่าง อาทิ

- การบ่มเพาะด้านการคิดให้คิดดี-คิดได้-คิดเป็น

- การบ่มเพาะกรอบความคิดแบบพัฒนา (Growth Mindet) ให้เด็กรักการเรียนรู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค หรือไม่แพ้กลางทาง

การมีสุขภาวะทางจิตที่ดี ทั้งที่บ้านและโรงเรียน หากเด็กขาดที่บ้าน ครูต้องช่วยเติมเต็ม เพราะเด็กสัมผัสได้ถึงความรักและเมตตาดั่งพระราชกระแส "ครูรักเด็ก เด็กรักครู" 

การบ่มเพาะความฉลาดทางศีลธรรม เรื่องนี้สำคัญมากในสังคมปัจจุบัน เพราะจะก่อให้เกิดคนที่ดีมีคุณภาพและมีอุปนิสัยที่ดี